Software MR-Report

MR-Report je softwarový (SW) modul pro efektivní využití informací z rutinní kontroly mléčné užitkovosti pro zlepšení prevence produkčních poruch dojnic a případných problémů kvality syrového kravského mléka. MR-Report využívá metodiku (algoritmus) statisticky účelného vyhodnocení dat o mléčném stádě (individuální vzorky mléka) s ohledem na časovou dynamiku hlavních ukazatelů jako jsou dojivost, počet somatických buněk, tuk, bílkoviny a laktóza v mléce. Výstupy jsou tvořeny s ohledem na jejich snadné interpretační možnosti, zároveň však v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti problematiky mastitid. Ze sumárních tabulek či grafických výstupů lze odvozovat preventivní opatření v mléčném chovu proti výskytu mlékařských problémů. Cílem je zvýšení kvality mléka, provozní jistoty chovatele a bezpečnosti mléčného potravinového řetězce, stejně jako zvýšit výtěžnost dat z kontroly užitkovosti v provozních podmínkách chovu pomocí vhodné interpretace agregovaných dat. Algoritmy byly implementovány jako autorizovaný software (ASW) na základě vlastních výsledků výzkumu a poradenství při zohlednění příslušných literárních pramenů a s využitím stávajících privátních zdrojů. MR-Report je v použití kontroly mléčné užitkovosti pod hlavičkou Českomoravské společnosti chovatelů a.s. a uživatelů výsledků projektu NAZV QJ1210301.

Abstract: A farm information data recovery improvement tool in milk recording for prevention control of dairy production troubles - MR-Report (Milk-Recording Report). MR-Report is software (SW) module for effective information usage from routine milk recording; for improvement of prevention of dairy cow production disorders and possible raw cow milk quality problems. MR-Report uses statistically efficient evaluation (algorithm) of milk herd data (individual milk samples) with respect to time dynamics of main indicators as milk yield, somatic cell count, fat, lactose and protein in milk. Outputs of algorithm allows quick and summry interpretation as well as they are created based on recent knowledge in mastitis research. It is possible to derive the preventive measures against occurrence of dairy troubles in dairy herd according to summary tables or graphic interpretation. The goal is increase of milk quality, farmer operational certainty and milk food chain safety as well as to improve information gain from milk recording data with usage of chosen interpretation of agregated data. Algorithms were implemented as authorized software (ASW) on the basis of own research and advisory service results with respect to relevant literature references and with usage of private SW recources. MR-Report is in use of milk recording on behalf of Czech-Moravia Breeders Corporation a.s. and end users of results of NAZV QJ1210301 project.

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.