Německý systém k zajištění produkce kvalitního syrového mléka

V roce 2003 byl mlékárnami ve třech spolkových zemích Německa (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern a Niedersachsen) plošně zaveden systém „kvalitní mléko" (QM-Milch) ke kontrole podmínek výroby, resp. kvality mléka. Jeho princip spočíval v auditu všech podniků s chovem dojených krav podle plnění vybraných kritérií zahrnujících problematiku ustájení, krmení, dojení a ošetřování mléka aj. V průběhu několika měsíců začala tento systém v praxi uplatňovat většina německých mlékáren, přičemž v současné době se prostřednictvím auditů posuzuje úroveň výroby mlékau všech dodavatelů. Podniky, které stanovená kritéria nesplní, mají možnost nedostatky odstranit. Zlepšení neprokáže při dalším „opravném“ auditu pouze nepatrný podíl podniků s výrobou mléka. Ty jsou pak až zjednání nápravy vyloučeny z dodávek mléka. Potom, co se tento audit osvědčil jako prostředek kontroly a stal se pro výrobce mléka rutinní záležitostí, byl zahájen druhý cyklus auditů. Většina kritérií z tohoto cyklu je obsažena v jejich aktuálním seznamu, některé body však musely být doplněny (např. o nové hygienické předpisy EU, nařízení o krmivech, crosscompliance aj.).

Nový kontrolní seznam (z 18.4.2012) obsahuje 55 kritérií, k úspěšnému "složení" auditu je nutno dosáhnout 47 bodů.

Chovatel dojnic si podle stanovených kritérií může svůj podnik sám překontrolovat a zjistit, které body plní a co vyžaduje zlepšení.

Např. v Bavorsku je auditem podniků v rámci"QM - Milch" pověřen Bavorský spolek pro kontrolu jakosti mléka (Milchprüfring Bayern e.V.). Audit, trvající přibližně jednu hodinu, se provádí jedenkrát za tři roky. V jeho průběhu navštíví auditor s vedoucím podniku stáj a mléčnici, kde překontrolují příslušnou dokumentaci a vyplní kontrolní listy. Pokud podnik podmínky auditu nesplní, má tříměsíční termín (dokontrolního auditu) na odstranění nedostatků.

Kontrolní seznam zahrnuje následující šest skupin kritérií:

  1. zdraví a pohoda zvířat;
  2. označování zvířat a podnikový registr;
  3. dojení a uchovávání mléka;
  4. krmiva akrmení;
  5. léčiva a rezidua;
  6. životní prostředí.

Poznámka:

Přiložený "katalog kritérii" je se svolením ředitele společnosti "Milchprüfring Bayerne.V." převzat z internetové stránky "www.mpr-bayern.de" a umístěn na tuto českou stránku.

(Přeložil Jindřich Kvapilík z VÚŽV, v.v.i.,Praha-Uhříněves)

Ke stažení

| reagovat na tento příspěvek |

Bentley Czech s.r.o. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.