Řešitelé projektu

Bentley Czech s.r.o.

Společnost se zabývá dodávkou, instalací a servisem laboratorních přístrojů k analýze kvality mléka (mléčných složek, počtu SB a bakterií) mateřské firmy Bentley Instruments Inc. (USA) na principu infračervené spektroskopie a laserové průtokové cytometrie (tuto metodu uvedla do oboru). Dále nabízí vysokorychlostní analyzátory močoviny v mléce. Exkluzivně zastupuje na českém a slovenském trhu firmu Don Whitley Scientific.

Bentley Czech s.r.o. je kromě oblasti laboratorních přístrojů svou činností zaměřena na prodej, servis a poradenství v oblasti zemědělské prvovýroby.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

ČMSCH a.s., odbor laboratoří má ve dvou akreditovaných zkušebních laboratořích dostatečné kapacitní (přístrojové i personální) vybavení pro zvládnutí zvýšeného počtu analýz mléka, které možno v souvislosti s plněním úkolu očekávat. Zkušenosti s postupným zaváděním elektronického zpracování výsledků analýz dávají dobré předpoklady pro další rozvíjení této činnosti. Odborná kvalita (a počet) zaměstnanců zaručuje případnou zastupitelnost při řešení jednotlivých cílů úkolu.

Mendelova univerzita v Brně

Pracoviště genetiky živočichů na MENDELU v Brně zahrnuje i akreditovanou laboratoř podle ČN/EU 17025 na analýzy DNA. Řeší granty a projekty GAČR a MZe ČR ( 6x ukončené). Tým pracoviště genetiky (Laboratoř agrogenomiky) má oceňované know-how z aplikovaného VaV v molekulární genetice a transferu výsledků odborné veřejnosti a do chovatelské praxe.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Řešitelský tým VUM s.r.o. tvoří zkušení pracovníci v oblasti mlékárenského vývoje a výzkumu. Bohaté a dlouhodobé zkušenosti mají s problematikou kvality syrového kravského mléka. Dlouhodobě se zabývají referenční činností pro laboratoře pro zkoušení syrového mléka v ČR a poradenskou činností pro zajištění kvality parametrů mléka se zvláštním zaměřením na problematiku mastitidní situace a počtem somatických buněk v syrovém mléce. Mají pro tuto oblast dostatečné laboratorní zázemí a rovněž úzké vazby na prvovýrobce mléka, SVS, výzkumná pracoviště a státní i komerční laboratoře. Dále se zabývají využitím bakterií mléčného kvašení v různých oblastech zemědělsko-potravinářského průmyslu a rovněž aplikací a komercionalizací získaných znalostí, metodik, pracovních postupů a nových výrobků prostřednictvím poskytování licencí k užitným vzorům, ověřených technologií.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i.

Členem řešitelského týmu je Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., vědecký pracovník, absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně (obor provoz a ekonomika zemědělství), zaměstnán ve Výzkumném ústavu pro chov skotu v Rapotíně, na Ministerstvu zemědělství ČR (Odbor evropské integrace), v Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradištko a od roku 1999 ve VÚŽV, v.v.i., Praha -Uhříněves. Specializace: ekonomika chovu skotu a prasat a zemědělská politika EU.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Řešitelský tým VÚVeL tvoří tři odborní pracovníci výzkumu oddělení Bezpečnost potravin a krmiv, jejichž profesní zaměření zahrnuje mikrobiologii, technologii potravin, mikrobiologickou bezpečnost potravin, včetně studia antibiotické rezistence mikroorganismů. RNDr. Vladimír Babák je odborníkem na statistické zpracování dosažených výsledků. Členové týmu mají zkušenosti s řešením projektů zejména v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat.